Kumpri ba Dekretu Lei Nú 03/2016 ho alterasaun Dekretu Lei Nú 54/2022, no Diploma Ministerial Nú 48/2016 sobre kompetensias Munisípál nian, liu-liu kompetensias ne’ebe atribui ba Servisu Munisipal Obras publikas atu konstrui, konserva no rehabilita Jardim Públiku sira.

Nune’e iha dia 27 de Setembru de 2022 Autoridade Munisípál Baucau hamutuk ho Diresaun Nasional Urbanizasaun  Ministériu Obras Públikas (MOP) no Servisu Munisípál Obras Públika Baucau,abertura konsultasaun dadus Levantamentu Jardim Públiku Villa Antigu  hamutuk ho dirigentes servisus munisípál no entidades relevantes sira seluk antes halo Dezeñu Final.

Jardim Publiku Ne’ebe identifika atu halo rehabilitasaun mak hanesan :

  1. Jardim Villa Salazar
  2. Jardim Centru Convensaun Baucau
  3. Jardim Amalia

© 2024 Ministério da Administração Estatal