Naran Nain Fatin Orsamentu Data Estadu
Hospital Referal Baucau Infrastructure Fund Baucau $9,538.00 [N/A - N/A ] FINISH
Konstrusaun Eskola Portuguesa foun Polo Baucau Infrastructure Fund Baucau $677.00 [05/31/2010 - 02/16/2016 ] FINISH

© 2020 Ministério da Administração Estatal